Новини

<< Всички новини

[27.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Радка Спасова Терзиева и всички заинтересовани лица, че на 23.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Ангел Терзиев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-149/23.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.501.2 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка петстотин и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-37/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо  поземление имот: няма данни, с адрес на поземления имот: с.Лещен, с площ за целия имота от 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идинтификатор –няма,  номер по предходен план: 2, квартал 2, парцел V, при съседи на имота: 43606.501.13, 43606.501.4, 43606.501.406, 43606.501.673, 43606.501.403, 43606.501.402.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ