Новини

<< Всички новини

[22.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Павел Крумов Лаганов и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Красимир Лаганов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-136/20.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

              ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.501.985 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 13.05.2024 г., с адрес на поземления имот с. Гърмен, с площ за имота от 583 /петстотин осемдесет и три/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 159, квартал 26, парцел IV, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 18366.501.158, 18366.501.159, 18366.501.160, 18366.501.984, 18366.501.631, 18366.501.204, ведно с изградените в имота: СГРАДА с идентификатор 18366.501.985.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и пет точка едно/  / по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 13.05.2024 г., със застроена площ от 79 /седемдесет и девет/ квадратни метра, с адрес на сградата с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2 /два/, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 18366.501.985.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и пет точка две/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ квадратни метра, с адрес на сградата с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: постройка на допълващо застрояване, брой етажи: 1 /един/, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 18366.501.985.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и пет точка три/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, със застроена площ от 53 /петдесет и три/ квадратни метра, с адрес на сградата с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: постройка на допълващо застрояване, брой етажи: 1 /един/, номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 18366.501.985.4 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка деветстотин осемдесет и пет точка четири/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот: няма данни, със застроена площ от 22 /двадесет и два/ квадратни метра, с адрес на сградата с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: хангар, депо, брой етажи: 1 /един/, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ