Новини

<< Всички новини

[22.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Атанасов Дишлянов и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Юрий Грозданов и Иванка Порова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-135/20.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.502.33 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и две точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-38/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение засягащо поземления имот е от 08.05.2024 г., с адрес на поземления имот с. Марчево, с площ за имота от 915 /деветстотин и петнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 33, квартал 3, парцел IX, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 47408.502.35, 47408.502.34, 47408.502.31, 47408.502.343, 47408.502.32, 47408.502.346, ведно със СГРАДА с идентификатор 47408.502.33.1 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и две точка тридесет и три точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-38/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  последно изменение засягащо сградата е от 13.05.2024 г.,с адрес на сградата с. Марчево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, застроена площ от 48 /четиридесет и осем/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор  47408.502.33 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и две точка тридесет и три/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ