Новини

<< Всички новини

[21.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шефкет Мустафов Бекташев и всички заинтересовани лица, че на 20.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Атидже Салъхова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-134/20.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.33.8 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, местност „РАЗКОЛ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1236 /хиляда двеста тридесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 033008, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 62640.33.10, 62640.33.14, 62640.33.6, 62640.33.229, 62640.33.7.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ