Новини

<< Всички новини

[16.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Гьорга Цветкова, Костадин Кременлиев и Маргарита Канева, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-132/15.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.501.713 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка седемстотин и тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, с площ за имота от 503 /петстотин и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 559, квартал 40, парцел XV, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 18366.501.543, 18366.501.559, 18366.50,1.989, 18366.501.172, 18366.501.169, 18366.501.170, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 18366.501.713.3 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка седемстотин и тринадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, сградата е разположена в имот с идентификатор 18366.501.713 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка седемстотин и тринадесет/, със застроена площ от 73 /седемдесет и три/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид сграда за обитаване.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ