Новини

<< Всички новини

[16.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Ристемов Пашов и всички заинтересовани лица, че на 14.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Ахмед Пашов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-130/14.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16763.10.17 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка десет точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Горно Дряново, местност „СРЕДНО БЪРДО“, с площ от 1999 /хиляда деветстотин деветдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 010017, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 16763.10.30, 16763.10.16, 16763.10.18.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ