Новини

<< Всички новини

[16.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димчо Тодоров Таиров и всички заинтересовани лица, че на 14.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Юсеин Каптиев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/14.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        4/10 (четири десети) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ XI /единадесети/ от квартал 4 /четвърти/ по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г.. на Кмета на общината, с площ за имота от 530 /петстотин и тридесет/ кв.м., ведно с 4/10 (четири десети) идеални части от построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ със застроена площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 31 /тридесет и един/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                

<< Всички новини | << АРХИВ