Новини

<< Всички новини

[14.05.2024]

ОБЯВА

За провеждане на конкурс във връзка с  подбор на 10 лица за длъжността „мениджър на случай в  изпълнение на  проект BG05SFPR002-2.005-0101-C01„Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Гърмен“

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Да притежават най-малко завършено средно образование.

2. Допълнителнизнания и умения:

 • познания за законодателната уредба в областите на заетостта, образованието, обучението на възрастни и социалното подпомагане;
 • да притежават умения за работа с персонален компютър - MS Office /Word, Excel/, електронна поща, интернет.
 • мотивация за работа с хора в неравностойно положение;
 • познаване на процедурата BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община“;
 • способност за планиране и организиране на дейността;
 • умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 • добри комуникативни умения;
 • недискриминационно отношение, проактивост, гъвкавост и ангажираност, инициативност.
 • предходен опит с хора в неравностойно положение  ще се счита за предимство. 

 

3.  Основни дейности и задължения:

 • активно да подпомага лицата от целевата група по проекта и проследява участието им в мерките, определени за тях;
 • предоставя информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
 • съвместно с медиатора по проекта, изтотвя  профилите на лицата и персоналното досие на всяко лице, включено в проектните дейности;
 • оказва подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост;
 • определя пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват потребностите на съответното лице;
 • подпомага осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицата от целевата група, за преодоляване на пречки пред съответното лице за социално включване и включване в заетост – контакти с различни институции, имащи отношение към идентифицираните индивидуални нужди на лицата;
 • подпомага безработните лица при кандидатстване за работа и насочва към работодател при наличие на подходящи свободни работни места;
 • активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата;
 • професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение;
 • насочва лицата за участие в групови и/или индивидуални консултации и/или мотивационни обучения, както и информационни срещи и събития.
 • извършва и други дейности, в съответствие с идентифицираните потребности на целевата група, съгласно дейностите, описани в проекта.

 

4. Вид и срок на правоотоношението:

Длъжността се заема по трудово правоотношение. Срочен трудов договор за срок  до 30.10.2025 г., 8-часов работен ден, със срок на изпитване – 3 месеца.

 

5. Подборът ще се проведе на два етапа:

I етап – Разглеждане на постъпилите документи от комисия и изготвяне на списък на лицата, допуснати по документи, съгласно посочените минимални изисквания;
II етап – Провеждане на интервю/събеседване с кандидатите, одобрени по документи и изготвяне на списък на лицата, допуснати по документи, съгласно посочените минимални изисквания.

6. Мястото на работа: община Гърмен

 

7. Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в подбора – по образец;
 2. Декларация за съгласие за обработка на личните данни – по образец;
 3. Автобиография – Europass формат;
 4. Мотивационно писмо;
 5. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.
 6. Други – по преценка на кандидата.

 

8. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават до кмета на община Гърмен. 

Срок за подаване на документите: до 17:00 ч. на 20.05.2024 г.  

Документите могат да се подават по следните начини:

На електронна поща: [email protected]

На място в сградата на община Гърмен на адрес: с.Гърмен, ул. „Първа“ №35, ет.3 стая №15

 

9.Провеждане на подбора:

Разглеждане на документи и уведомяване на кандидатите до 22.05.2024 г.

Интервю/събеседване – на 23 и 27.05.2024 г. в сградата на община Гърмен, по график.

 

Информацията за класираните кандидатище бъде изнесена на информационното табло на Община Гърмен и на интернет страницата на Общината на следния адрес: https://www.garmen.bg

 

10.Условия за допустимост:

До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи.

До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, чиито документи отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

 Забележка: Информация за  процедурата BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община“ може да бъде намерена на следния интернет адрес:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/InfoEnded/42c7d196-e20e-4bc4-a38f-01d537a4805b

 

 

Лице за контакт:

Име и фамилия: Ваня Стойкова

Телефон:  0882/966775

 

<< Всички новини | << АРХИВ