Новини

<< Всички новини

[14.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Анифе Алиева Гараганова и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Милко Гараганов и Айше Гараганова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-127/13.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

   ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  62640.502.137 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка сто тридесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД – 14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 610 /шестстотин и десет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/, предишен идентификатор: 62640.38.9, 62640.58.874, номер по предходен план: 137, квартал 23, парцел VI, съседи: 62640.502.135, 62640.502.136, 62640.502.9515, 62640.502.9514, ведно с ½ (една втора) идеална част от построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.502.137.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка сто тридесет и седем точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД – 14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Рибново, със засторна площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м., брой етажи:1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, който имот  в предходен план се идентифицира като УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/, планоснимачен номер 137 /сто тридесет и седем/ от квартал 23 /двадесет и трети/ по плана на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, с площ за парцела от 700 /седемстотин/ кв.м. ведно с изградената в описания недвижим имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ