Новини

<< Всички новини

[14.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на  Стоян Томов Гюргаков и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Иван Боздев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-126/10.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.19.51 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка деветнадесет точка петдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, местност „ШОПАРЛАНКА“, с площ от 2140 /две хиляди сто и четиридесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5 /пета/, номер по предходен план: 019051, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 18366.22.305, 18366.19.52, 18366.19.34, 18366.19.35, 18366.19.50.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ