Новини

<< Всички новини

[13.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоянка Атанасова Тосева и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Стоян Тосев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-124/10.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.502.121 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и две точка сто двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-38/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, с площ за имота от 468 /четиристотин шестдесет и осем/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 118, квартал 17, парцел XI, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 47408.502.120, 47408.502.118, 47408.502.353, 47408.502.117;

     2. 75/406 (седемдесет и пет от четиристотин и шест) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.502.118 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка петстотин и две точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-38/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот е от 22.04.2024 г., с адрес на поземления имот с. Марчево, с площ за имота от 406 /четиристотин и шест/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 118, 121, 169, квартал 17, парцел XII, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 47408.502.354, 47408.502.353, 47408.502.121, 47408.502.120.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ