Новини

<< Всички новини

[13.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рафие Саид Бекир и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Бекир Бекир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-123/10.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

                1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.56.2 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и шест точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧАНЪЗ-КАВАКА“, с площ за имота от 761 /седемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 056002, при граници и съседи на имота по скица: 20331.56.15, 20331.56.3, 20331.34.107, 20331.56.1;

       2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.15.20 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петнадесет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 952 /деветстотин петдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 015020, при граници и съседи на имота по скица: 24267.15.37, 24267.15.19, 24267.15.28, 24267.15.27, 24267.15.21;

      3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.16.13 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МАНРАТА ЛАСИ“, с площ за имота от 1140 /хиляда сто и четиридесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 016013, при граници и съседи на имота по скица: 24267.16.11, 24267.16.21, 24267.16.14, 24267.16.64;

       4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.25.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка двадесет и пет точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КЮПРИДЖИК ДЕРЕ“, с площ за имота от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 025008, при граници и съседи на имота по скица: 24267.25.10, 24267.25.9, 24267.24.230, 24267.25.7, 24267.25.5;

       5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.37.24 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка тридесет и седем точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 191 /сто деветдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 037024, при граници и съседи на имота по скица: 24267.37.36, 24267.37.38, 24267.37.25, 24267.37.23;

        6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.41.5 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и едно точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МУРТНИЦА“, с площ за имота от 1425 /хиляда четиристотин двадесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 041005, при граници и съседи на имота по скица: 24267.41.14, 24267.41.13, 24267.41.6, 24267.40.259, 24267.41.4;

       7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.51.33 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и едно точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ОЙЛ 4“, с площ за имота от 949 /деветстотин четиридесети девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 051033, при граници и съседи на имота по скица: 24267.122.401, 24267.51.34, 24267.51.21, 24267.51.22, 24267.51.32;

      8) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.54.11 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и четири точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ОЙЛ 2“, с площ за имота от 285 /двеста осемдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 054011, при граници и съседи на имота по скица: 24267.54.26, 24267.54.293, 24267.54.10, 24267.54.9;

     9) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.56.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и шест точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 1465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 056016, при граници и съседи на имота по скица: 24267.136.403, 24267.56.18, 24267.134.39, 24267.56.15, 24267.56.17;

    10) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.61.19 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и едно точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 200 /двеста/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 061019, при граници и съседи на имота по скица: 24267.61.29, 24267.61.20, 24267.61.8, 24267.61.18;

      11) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.65.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и пет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАШОЛАР“, с площ за имота от 764 /седемстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 065006, при граници и съседи на имота по скица: 24267.65.21, 24267.65.7, 24267.65.5, 24267.65.2, 24267.65.4;

      12) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.67.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и седем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ОЙЛ 1“, с площ за имота от 950 /деветстотин и петдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 067009, при граници и съседи на имота по скица: 24267.67.396, 24267.67.10, 24267.67.5, 24267.67.4, 24267.67.8;

    13) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.76.16 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и шест точка шестнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ДОРИЩЕ“, с площ за имота от 408 /четиристотин и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 076016, при граници и съседи на имота по скица: 24267.76.18, 24267.76.17, 24267.76.10, 24267.76.15;

      14) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.78.2 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАВАК ДЕРЕ“, с площ за имота от 474 /четиристотин седемдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: ливада, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 078002, при граници и съседи на имота по скица: 24267.78.345, 24267.78.3, 24267.78.4, 24267.78.1;

      15) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.96.4 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка деветдесет и шест точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ за имота от 666 /шестстотин шестдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 096004, при граници и съседи на имота по скица: 24267.96.5, 24267.96.6, 24267.96.7, 24267.96.8, 24267.96.15, 24267.96.2, 24267.96.3;

      16) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.100.23 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „СЪРТЛАР“, с площ за имота от 473 /четиристотин седемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 100023, при граници и съседи на имота по скица: 24267.100.24, 24267.100.25, 24267.100.342, 24267.100.22, 24267.100.361;

      17) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.122.30 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и две точка тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за имота от 954 /деветстотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 122030, при граници и съседи на имота по скица: 24267.122.54, 24267.122.31, 24267.122.69, 24267.122.29;

     18) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.128.6 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и осем точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АЗМАКА“, с площ за имота от 190 /сто и деветдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 128006, при граници и съседи на имота по скица: 24267.128.7, 24267.129.393, 24267.129.404, 24267.134.404, 24267.128.5;

     19) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.130.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ за имота от 477 /четиристотин седемдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 130025, при граници и съседи на имота по скица: 24267.130.27, 24267.130.26, 24267.15.133, 24267.130.24, 24267.130.21;

     20) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.131.26 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет и едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ за имота от 476 /четиристотин седемдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 131026, при граници и съседи на имота по скица: 24267.131.40, 24267.131.46, 24267.131.27, 24267.131.25;

     21) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.135.23 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и пет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ПАШОЛАР“, с площ за имота от 952 /деветстотин петдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 135023, при граници и съседи на имота по скица: 24267.135.22, 24267.135.26, 24267.135.25, 24267.135.24, 24267.135.36.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ