Новини

<< Всички новини

[10.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел отдел „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Али Мустафа Таламан и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Атике Таламан, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-122/09.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.501.333 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 289 /двеста осемдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 333, квартал 33, парцел II, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.501.333.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка триста тридесет и три точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Рибново, със застроена площ от 65 шестдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: няма;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.766 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка седемстотин шестдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД – 14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 445 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/, предишен идентификатор: 62640.49.6, 62640.49.35, номер по предходен план: 766, квартал 49, парцел VII, съседи: 62640.502.9551, 62640.502.774, 62640.49.6, 62640.502.765;

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.639 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка шестстотин тридесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД – 14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/, предишен идентификатор: 62640.23.62, номер по предходен план: 639, квартал 2, парцел VII, съседи: 62640.502.638, 62640.502.9001, 62640.502.640, 62640.502.635, 62640.502.636;

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.353 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка триста петдесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-408/12.06.2019 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД – 14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Рибново, с площ от 167 /сто шестдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/, предишен идентификатор: 62640.58.38, 62640.58.17, 62640.58.16, номер по предходен план: 353, квартал 34, съседи: 62640.502.1048, 62640.502.354, 62640.502.1150, 62640.502.1151.

<< Всички новини | << АРХИВ