Новини

<< Всички новини

[10.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Мехмедов Мъсърлиев и всички заинтересовани лица, че на 09.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Илхаами Мъсърли чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-121/09.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.12.2 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка дванадесет точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „АРАПКА“, с площ на имота 1737 /хиляда седемстотин тридесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 012002, при граници и съседи на имота: 77222.12.1, 77222.12.10, 77222.12.3, 77222.12.139;

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.12.3 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка дванадесет точка три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „АРАПКА“, с площ на имота 978 /деветстотин седемдесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 012003, при граници и съседи на имота: 77222.12.2, 77222.12.10, 77222.12.9, 77222.12.4, 77222.12.139;

  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.23.11 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и три точка единадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ТАОШАНЛЪК“, с площ на имота 1948 /хиляда деветстотин четиридесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 028016, при граници и съседи на имота: 77222.23.12, 77222.23.150, 77222.23.10, 77222.23.3, 77222.23.2;

  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.24.19 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и четири точка деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ на имота 2971 /две хиляди деветстотин седемдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 024019, при граници и съседи на имота: 77222.24.17, 77222.24.26, 77222.24.20, 77222.25.182;

  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.26.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и шест точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ на имота 1935 /хиляда деветстотин тридесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 026004, при граници и съседи на имота: 77222.26.5, 77222.27.173, 77222.26.3, 77222.26.6;

  6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.28.16 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ на имота 1446 /хиляда четиристотин четиридесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 028016, при граници и съседи на имота: 77222.28.15, 77222.28.171, 77222.28.24, 77222.28.17, 77222.28.10;

  7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.36.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и шест точка четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ЧЕШМЕДЖИК /БАПА/ “, с площ на имота 967 /деветстотин шестдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 036004, при граници и съседи на имота: 77222.38.40, 77222.38.90, 77222.38.38, 77222.38.25;

  8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.39 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка тридесет и девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“, с площ на имота 978 /деветстотин седемдесет и осем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 038039, при граници и съседи на имота: 77222.38.40, 77222.38.90, 77222.38.38, 77222.38.25;

  9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.57 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка петдесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ЕНИЛЪК“, с площ на имота 1966 /хиляда деветстотин шестдесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 038057, при граници и съседи на имота: 77222.38.187, 77222.38.89, 77222.38.56, 77222.38.41;

  10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.50.33 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет точка тридесет и три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, с площ на имота 3231 /три хиляди двеста тридесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 050033, при граници и съседи на имота: 77222.50.62, 77222.50.34, 77222.50.31, 77222.50.32, 77222.50.21;

  11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.21 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ на имота 2327 /две хиляди триста двадесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 059021, при граници и съседи на имота: 77222.59.12, 77222.59.20, 77222.59.18, 77222.59.238;

   12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.59.22 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и девет точка двадесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ на имота 2647 /две хиляди шестотин четирдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 059022, при граници и съседи на имота: 77222.59.24, 77222.59.21, 77222.59.18, 77222.59.17, 77222.59.238, 77222.59.23.

  13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.129.14 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка сто двадесет и девет точка четиринадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Хвостяне, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Хвостяне, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ на имота 1896 /хиляда осемстотин деветдесет и шест/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 012002, при граници и съседи на имота: 77222.129.393, 77222.129.53, 77222.129.15, 77222.129.13.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ