Новини

<< Всички новини

[08.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Петър Костов Керин и всички заинтересовани лица, че на 08.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Румен Владимиров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-120/08.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

          

                  1. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.2.18 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка две точка осемнадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „СИНАНКОВЕЦ“, с площ за имота от 2032 кв.м/две хиляди тридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма,  номер по предходен план: 002018, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор 43606.2.17, 43606.2.20, 43606.2.13, 43606.2.19 43606.2.14, 43606.2.16;

         2. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.5.24 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка пет точка двадесет и четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „УСОЕ“, с площ за имота от 1798 кв.м/хиляда седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 005024, при съседи на имота: 43606.5.25 43606.5.28, 43606.5.238, 43606.5.259;

            3. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.6.95 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка деветдесет и пет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „СВ.СПАС-БРЕЗОВИЦА“, с площ за имота от 3401 кв.м/три хиляди четиристотин и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 006095, при съседи на имота: 43606.6.102, 43606.6.134, 43606.6.100, 43606.6.96, 43606.6.93, 43606.6.94;

         4. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.8.40 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка четиридесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „КУТЕЛА“, с площ за имота от 2892 кв.м/две хиляди осемстотин  деветдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 008040, при съседи на имота: 43606.8.30;

           5. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.4 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МАРИНА“, с площ за имота от 254 кв.м /двеста петдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009004, при съседи на имота: 43606.9.67, 43606.9.15, 43606.9.18, 43606.9.3;

           6. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.69 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка шестдесет и девет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МАРИНА“, с площ за имота от 3595 кв.м/три хиляди петстотин деветдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009069, при съседи на имота: 43606.9.68, 43606.9.21, 43606.9.20, 43606.9.70;

        7. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.147 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто четиридесет и седем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „КЛЮЧ“, с площ за имота от 642 кв.м/шестстотин четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009147, при съседи на имота: 43606.9.155, 43606.9.151, 43606.9.148, 43606.9.59, 43606.9.146;

        8. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.157 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто петдесет и седем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „КЛЮЧ“, с площ за имота от 1001 кв.м/хиляда и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009157, при съседи на имота: 43606.9.156, 43606.9.158, 43606.501.23, 43606.9.673, 43606.501.21, 43606.501.20, 43606.501.18, 43606.9.150, 43606.9.151;

        9. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.276 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка двеста седемдесет и шест/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 301 кв.м/триста и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009276, при съседи на имота: 43606.9.277, 43606.9.278, 43606.9.673, 43606.9.279, 43606.9.275;

        10. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.327 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста двадесет и седем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „СТАНКОВИЦА“, с площ за имота от 802 кв.м/осемстотин и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009327, при съседи на имота: 43606.9.329, 43606.9.330, 43606.9.180, 43606.9.326 ;

       11. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.518 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка петстотин и осемнадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „СВЕТИ ТОДОР“, с площ за имота от 476 кв.м /четиристотин седемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009518, при съседи на имота: 43606.9.519, 43606.9.509, 43606.9.517, 43606.9.513, 43606.9.542, 43606.9.541;

       12. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.612 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка шестстотин и дванадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ПАДИНЕТО“, с площ за имота от 299 кв.м/двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009612, при съседи на имота: 43606.9.622, 43606.9.637, 43606.9.530, 43606.9.621, 43606.9.620;

       13. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.11.48 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка единадесет точка четиридесет и осем/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „КАНИНА“, с площ за имота от 399 кв.м/триста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 011048, при съседи на имота: 43606.11.43, 43606.11.46, 43606.11.49, 43606.11.30, 43606.11.47;

       14. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.12.44 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка четиридесет и четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ДИМАНИЦА“, с площ за имота от 2198 кв.м/две хиляди сто деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 012044, при съседи на имота: 43606.12.18, 43606.12.49, 43606.12.47, 43606.12.45;

       15. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.12.104 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка сто и четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „РАЯНИЦА“, с площ за имота от 1238 кв.м/ хиляда двеста тридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 012104, при съседи на имота: 43606.12.105, 43606.12.103, 43606.12.140;

       16. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.9.56 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка петдесет и шест/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ШЕИНКА“, с площ за имота от 94 кв.м/деветдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 009056, при съседи на имота: 43606.501.298, 43606.9.57, 43606.9.81, 43606.9.45, 43606.9.55;

       17. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.7.24 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка седем точка двадесет и четири/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „ШЕИНКА“, с площ за имота от 284 кв.м/двеста осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията-земеделска, с начин на трайно ползване—нива, категория на земята-10/десета/, предишен идинтификатор –няма, номер по предходен план: 007024, при съседи на имота: 43606.501.650, 43606.7.61, 43606.8.106, 43606.7.60;

       18. 14/16 /четиринадесет шестнадесети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.140.15 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка сто и четиридесет точка петнадесет/по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, одобрени съсзаповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Лещен, местност „МЕТЛИВЕЦ»“,площ за поземления имот от 21812 кв.м/двадесет и една хиляди осемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията-Горска, начин на трайно ползване – Друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел 192/р/ сто деветдесет и две, буква „р“, вид на гората или на подотдела-иглолистни/семенно насаждение, отдел/подотдел 192/п/ сто деветдесет и две, буква „п“, вид на гората или на подотдела-иглолистни/склопена куртура, предишен идентификатор-няма, номер по предходен план: 140015, при съседи на имота по скица: 43606.5.197, 43606.140.14, 43606.141.22, 43606.140.23, 43606.145.7, 43606.142.22, 43606.140.16;

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ