Новини

<< Всички новини

[02.05.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Нахид Арун и всички заинтересовани лица, че на 02.05.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Иса Юзеир, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-118/02.05.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /прцел/  XI /единадесет/ с планоснимачен номер 222 /двеста двадесет и две/ от квартал 4 /четвърти/ по сега действащия дворищно-регулационен план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м.,

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ