Новини

<< Всички новини

[30.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фазли Летиф Шенгов и всички заинтересовани лица, че на 30.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Найле Шенгова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-116/30.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ парцел I /първи/, от квартал 16 /шестнадесети/ по действащия план на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед №490/1969 на ОбНС, с площ за урегулирания поземлен имот от 546 /петстотин четиридесет и шест/ кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ