Новини

<< Всички новини

[30.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 29.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Явор Куйбишев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-114/29.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор 66874.501.245 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка двеста четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Скребатно, с площ за имота от 997 /деветстотин деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 358, квартал 29, парцел III.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ