Новини

<< Всички новини

[30.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Богдан Божиков Божиков и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Гивеза Божикова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-113/29.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 486 /четиристотин осемдесет и шест/ от квартал 39 /тридесет и девети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. и изменен със Заповед №31/1993 г. двете на Кмета на общината, с площ за имота от 216 /двеста и шестнадесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ