Новини

<< Всички новини

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 26.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива наФатме Садъкова, Джумиле Ибишева, Ахмед Садъков и Найла Капсъзова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-112/26.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  планоснимачен номер 406 /четиристотин и шест/  от квартал 3 /трети/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед № 15/1990 г., Заповед № 175/2001 г. и Заповед № 360/2020 г. всички на Кмета на общината, с площ на поземления имот от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ