Новини

<< Всички новини

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сюлейман Ахмедов Джалев и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Али Бакиев и Кемиле Бакиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-111/24.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

     1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.5.236 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка пет точка двеста тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, одобрени със Заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Лещен, МЕСТНОСТ „УСОЕ“, с площ от 1841 /хиляда осемстотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 005028, предишен идентификатор: 43606.5.28, при граници и съседи на имота по скица: 43606.5.29, 4360,6.5.23, 43606.5.28.

     2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16763.18.66 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка осемнадесет точка шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Горно Дряново, местност „ДРЯНОВО“, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., трайно предназначение на теритиорията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: 16763.18.42, при граници и съседи на имота по скица: 16763.18.42, 16763.10.41;

    3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16763.19.47 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка деветнадесет точка четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1659/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Горно Дряново, местност „ЛИВАДЕ“, с площ от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., трайно предназначение на теритиорията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: 16763.19.38, при граници и съседи на имота по скица: 16763.19.38.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ