Новини

<< Всички новини

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Али Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-109/24.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.502.1099 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и две точка хиляда деветдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-26/30.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК адрес на поземления имот с. Рибново, с площ от 2070 /две хиляди и седемдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: квартал 53, предишен идентификатор: 62640.39.50, 62640.39.42, 62640.13.100, при граници и съседи на имота по скица: 62640.39.41, 62640.502.977, 62640.502.1100, 62640.502.9548, 62640.39.42.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ