Новини

<< Всички новини

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Османов Вълков и всички заинтересовани лица, че на 24.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Адиле Чолакова и Ибрахим Чолак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-108/24.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.62.15 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и две точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № КД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ОРМАНА“, с площ от 1901 /хиляда деветстотин и един/ кв.м., трайно предназначение на теритиорията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 062015, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 20331.62.14, 20331.62.153, 20331.62.16, 20331.62.2.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ