Новини

<< Всички новини

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива наМихаил Маринов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-107/24.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.501.612 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка петстотин и едно точка шестстотин и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-37/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Лещен, с площ за имота от 107 /сто и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 299, квартал 21, парцел VI, предишен идентификатор: няма, при съседи за поземления имот: 43606.501.694, 43606.501.183, 43606.501.611, 43606.501.698, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 43606.501.612.1 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка петстотин и едно точка шестстотин и дванадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-37/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Лещен,  със застроена площ от 46 /четиридесет и шест/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ