Новини

<< Всички новини

[24.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Славка Костова Кодулева и всички заинтересовани лица, че на 23.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Александър Кодулев и Надка Попова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-106/23.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66874.501.63 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстоин и едно точка шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Скребатно, с площ за имота от 790 /седемстотин и деветдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 76, квартал 5, парцел VIII, предишен идентификатор: няма, при съседи за поземления имот: 6674.501.64, 66874.501.65, 66874.501.62, 66874.501.57, 66874.501.273, 66874.501.56, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 66874.501.63.1 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петстотин и едно точка шестдесет и три точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скребатно, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-42/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Скребатно, със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план: няма.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ