Новини

<< Всички новини

[24.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Дафинка Кехайова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-105/23.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            Жилищна сграда с идентификатор 37472.501.404.1 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин и четири точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-36/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 48 /четиридесет и осем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план: парцел I, 449, квартал 47,която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 37472.501.404 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин и четири/, с площ за имота от 519 /петстотин и деветнадесет/ кв.м., с адрес: с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ