Новини

<< Всички новини

[24.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Георги Митов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-104/23.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43606.6.17 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед № КД-14-23/20.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Лещен, трайно предназначение на теритиорията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, отдел/подотдел: 900/*507, площ: 169 /сто шестдесет и девет/ квадратни метра, вид на гората/вид на подотдела: няма данни/няма данни, номер по предходен план: 006017, предишен идентификатор: 43606.888.9901, при граници и съседи на имота по скица: 43606.501.123, 4360,6.50,1.125, 43606.50,1.681, 43606.501.126, 43606.6.38, 43606.50,1.701, 43606.501.122.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ