Новини

<< Всички новини

[23.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Исуф Низамов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-103/23.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.506.997 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и шест точка деветстотин деветдесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-313/15.05.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед №КД-14-27/06.11.2023 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, с площ за имота от 77 /седемдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята: 0 /нула/, номер по предходен план: квартал 26, предишен идентификатор: 53326.21.51, 53326.21.50, при съседи за поземления имот: 53326.506.634, 53326.506.635, 53326.506.636, 53326.506.637, 53326.506.1005.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ