Новини

<< Всички новини

[23.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 22.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Веселина Павлова, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-102/22.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18366.501.62 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, с площ от 874 /осемстотин седемдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: 62, квартал 28, парцел I, при граници и съседи на имота по скица: 18366.501.641, 18366.501.668, 18366.501.73, 18366.501.645, 18366.501.63, 18366.501.923, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 18366.501.62.1 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор18366.501.62 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две/  със застроена площ от 262 /двеста шестдесет и два/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: друг вид обществена сграда, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, номер по предходен план: няма и ведно със  СГРАДА с идентификатор 18366.501.62.2 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-35/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Гърмен, която сграда е разположена в поземлен имот с  идентификатор18366.501.62 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петстотин и едно точка шестдесет и две/  със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: постройка на допълващото застрояване, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ