Новини

<< Всички новини

[23.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Костадинов Милев и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Димитрийка Марчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-101/22.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.46.10 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № КД-14-21/13.10.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Марчево, с площ за имота от 500 /петстотин/ квадратни метра, трайно предназначение на теритиорията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 000079, предишен идентификатор: 47408.888.9901, при граници и съседи на имота по скица: 47408.502.328, 47408.502.156, 47408.46.26, 47408.46.25, 47408.46.28, 47408.46.24, 47408.46.35, 4740,8.46.84. 47408.502.153, 47408.502.154, 47408.502.155.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ