Новини

<< Всички новини

[22.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджип Халилов Хайрушев и всички заинтересовани лица, че на 22.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Сюлейман Айруш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-100/22.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.134.38 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто тридесет и четири точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАЙНАРДЖЕ“, с площ за имота от 1267 /хиляда двеста шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 134038, при граници и съседи на имота по скица: 24267.134.25, 24267.134.26, 24267.134.27, 24267.134.446, 24267.134.39, 24267.134.21;

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.11.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка единадесет точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „АРАПКА“, с площ за имота от 969 /деветстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 011004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.11.3, 77222.11.13, 77222.11.5, 77222.11.139;

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.15.6 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петнадесет точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНДЕК ОВАСИ“, с площ за имота от 1442 /хиляда четиристотин четиридесет и две/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 015006, при граници и съседи на имота по скица: 77222.15.13, 77222.15.7, 77222.1.144, 77222.15.5;

        4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.21.2 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНМИШ КАВАК“, с площ за имота от 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 021002, при граници и съседи на имота по скица: 77222.21.1, 77222.21.3, 77222.21.4, 77222.21.13, 77222.21.201;

        5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.27.8 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и седем точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ за имота от 482 /четиристотин осемдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 027008, при граници и съседи на имота по скица: 77222.27.9, 77222.27.13, 77222.27.7, 77222.27.233;

        6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.28.15 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет и осем точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ за имота от 2928 /две хиляди деветстотин двадесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 028015, при граници и съседи на имота по скица: 77222.28.14, 77222.28.171, 77222.28.16, 77222.28.10, 77222.28.11;

        7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.33.23 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и три точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРМАНА“, с площ за имота от 1456 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 033023, при граници и съседи на имота по скица: 77222.33.22, 77222.33.31, 77222.33.24, 77222.33.16;

        8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.37.15 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧЕШМЕДЖИК /БАРА/“, с площ за имота от 1454 /хиляда четиристотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 037015, при граници и съседи на имота по скица: 77222.37.14, 77222.37.27, 77222.37.16, 77222.37.4;

        9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.74 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЕНИЛЪК“, с площ за имота от 471 /четиристотин седемдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 038074, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.83, 77222.38.75, 77222.38.73, 77222.38.187;

        10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.39.20 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ВАЛТА“, с площ за имота от 484 /четиристотин осемдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 039020, при граници и съседи на имота по скица: 77222.39.21, 77222.39.22, 77222.39.19, 77222.39.30;

       11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.42.4 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и две точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТУМБА“, с площ за имота от 1554 /хиляда петстотин петдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 042004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.42.21, 77222.42.6, 77222.42.5, 77222.42.22, 77222.69.119, 77222.42.23;

     12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.57.3 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и седем точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „КАРААЧЛЪК“, с площ за имота от 773 /седемстотин седемдесет и три/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 057003, при граници и съседи на имота по скица: 77222.57.5, 77222.57.4, 77222.59.183, 77222.57.2, 77222.57.8;

    13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.12 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТОЙ ТЕПЕ“, с площ за имота от 3830 /три хиляди осемстотин и тридесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 7 /седма/, номер по предходен план: 065012, при граници и съседи на имота по скица: 77222.65.117, 77222.66.75, 77222.66.101, 77222.65.11, 77222.65.13;    

     14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.71.13 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет и едно точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЛОПКА“, с площ за имота от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 071013, при граници и съседи на имота по скица: 77222.40.247, 77222.71.14, 77222.71.5, 77222.71.7

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ