Новини

<< Всички новини

[22.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 19.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Байрям Зайков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-99/19.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м. застроена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 462 /четиристотин шестдесет и две/ от квартал 6 /шести/ по действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №15/1990 г., Заповед №130/2006 г. и №545/2019 г. всички на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 1290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ II /втори/, УПИ /парцел/ III  /трети/ и УПИ /парцел/ IV /четвърти/ от квартал 6 /шести/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ