Новини

<< Всички новини

[05.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Алил Алилов Кардашев и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Зюрап Кардашев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-88/05.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.30.56 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет точка петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дебрен, местност „ЖЕРУТЕКА“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 7426  /седем хиляди четиристотин двадесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 030056, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 20331.30,.2, 20331.30.4, 20331.22.94, 20331.30.57.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ