Новини

<< Всички новини

[19.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафов Таламанов и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Али Таламан чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-98/19.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.57.5 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петдесет и седем точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, местност „СКАЛИКИТЕ“, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 578 /петстотин седемдесет и осем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на теритиорията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 057005, предишен идентификатор: няма, при граници и съседи на имота по скица: 62640.57.20, 62640.57.27, 62640.57.19, 62640.57.21, 62640.57.4.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

               

<< Всички новини | << АРХИВ