Новини

<< Всички новини

[19.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Ибраимов Асанов и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Джемал Бошнаков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-96/18.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       СГРАДА с идентификатор  62640.501.78.2 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка седемдесет и осем точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-41/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот: няма, адрес на сградата: с. Рибново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 62640.501.78 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка седемдесет и осем/, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план: няма, предишен идентификатор: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ