Новини

<< Всички новини

[17.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Исуфов Исев и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Фатме Исева, Фатме Исева, Сане Исева и Мустафа Исев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-95/17.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.501.184 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-41/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, с площ от 424 /четиристотин двадесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: 184, квартал 17, парцел XV, при граници и съседи на имота по скица: 62640.501.183, 62640.501.191, 62640.501.190, 62640.501.189, 62640.501.9524, 62640.501.185, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 62640.501.184.1 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-41/01.02.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, която сграда е разположена в поземлен имот с  идентификатор62640.501.184 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и четири/, поземлем имот с идентификатор62640.501.183 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и три/ и принадлежи към имот с идентификатор 62640.501.184 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка петстотин и едно точка сто осемдесет и четири/ със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ