Новини

<< Всички новини

[17.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Мустафов Мусанков и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Феим Мусанков и Фатме Мусанкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-94/17.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62640.20.13 /шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка двадесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Рибново, местност „ПРАВЦИТЕ“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3099 /три хиляди деветдесет и девет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията: горска, отдел/подотдел: 367/л /триста шестдесет и седем/буква „л“/, площ в кв.м.: 1621 /хиляда шестстотин двадесет и един/, вид на гората/вид на подотдел: иглолистна/стопанска култура, отдел/подотдел: 367/7 /триста шестдесет и седем/цифра „седем“/, площ в кв.м.: 1479 /хиляда четиристотин седемдесет и девет/, вид на гората/вид на подотдел: иглолистна/поляна, номер по предходен план: 020013, при граници и съседи на имота по скица: 62640.75.946, 62640.20.12, 62640.20.11.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ