Новини

<< Всички новини

[17.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитрия Маринова Вералова и всички заинтересовани лица, че на 17.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Ангел Вералов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-93/17.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.7.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седем точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „БАИР АРДИ“, с площ за имота от 1000 /хиляда/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 007009, при граници и съседи на имота по скица: 24267.7.3, 24267.7.6, 24267.7.21, 24267.7.12.

        2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.40.21 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет точка двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МУРТНИЦА“, с площ за имота от 1426 /хиляда четиристотин двадесет и шест/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 040021, при граници и съседи на имота по скица: 24267.40.259, 24267.40.20, 24267.40.10, 24267.40.9, 24267.40.22.

        3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.41.17 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и едно точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МУРТНИЦА“, с площ за имота от 952 /деветстотин петдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 041017, при граници и съседи на имота по скица: 24267.37.188, 24267.41.18, 24267.41.19, 24267.41.16.

       4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.43.24 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка четиридесет и три точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „МУРТНИЦА“, с площ за имота от 960 /деветстотин и шестдесет/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 043024, при граници и съседи на имота по скица: 24267.43.50, 24267.43.20, 24267.43.23, 24267.43.256.

       5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.51.18 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка петдесет и едно точка осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ОРТА ЙОЛ 4“, с площ за имота от 951 /деветстотин петдесет и един/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 051018, при граници и съседи на имота по скица: 24267.51.39, 24267.51.40, 24267.51.17, 24267.51.44, 24267.51.19.

       6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.130.19 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и тридесет точка деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ТАРТАНИЦА“, с площ за имота от 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 130019, при граници и съседи на имота по скица: 24267.130.28, 24267.130.27, 24267.130.20, 24267.130.31, 24267.130.18.

       7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20331.57.24 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка петдесет и седем точка двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „ЧУЧУРИТЕ /О/“, с площ за имота от 2092 /две хиляди деветдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план: 057024, при граници и съседи на имота по скица: 20331.57.23, 20331.57.18, 20331.57.25, 20331.68.185.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ