Новини

<< Всички новини

[16.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Ибраимов Асанов и всички заинтересовани лица, че на 16.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Амиде Асанова, Сузана Топалова и Събин Чолаков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-92/16.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.501.380 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осемдесет/ по сега действащия план на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед РД-18-39/01.02.2024 г. на изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни, адрес на поземления имот: с. Огняново, с площ за имота от 541 /петстотин четиридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 380 /триста и осемдесет/, квартал 28 /двадесет и осми/, парцел VIII /осми/.

     2. СГРАДА с идентификатор 53326.501.380.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка едно/ по сега действащия план на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-39/01.02.2024 г. на изпълнителния Директор на АГКК,  последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни, адрес на поземления имот: с. Огняново, сградата е разположена в поземлен имот с  идентификатор 53326.501.380 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осемдесет/ със застроена  площ от 71 /седемдесет и един/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, с предназначение: жилищно строителство – еднофамилна, номер по предходен план: няма и  СГРАДА с идентификатор 53326.501.380.2 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осемдесет точка две/ по сега действащия план на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-39/01.02.2024 г. на изпълнителния Директор на АГКК,  последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни, адрес на поземления имот: с. Огняново, сградата е разположена в поземлен имот с  идентификатор 53326.501.380 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петстотин и едно точка триста и осемдесет/ със застроена  площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма, с предназначение: постройка за допълващо застрояване, номер по предходен план: няма.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

         

<< Всички новини | << АРХИВ