Новини

<< Всички новини

[09.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Александров Темелков и всички заинтересовани лица, че на 09.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Александър Темелков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-89/09.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02381.501.96 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка петстотин и едно точка деветдесет и шест/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-34/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 04.04.2024 г., с площ за имота от 808 /осемстотин и осем / кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 96, квартал 9, парцел VI, при съседи за поземления имот: 02381.501.97, 02381.501.366, 02381.501.95, 02381.501.36, 02381.501.307, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор  02381.501.96.1 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка петстотин и едно точка деветдесет и шест точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-34/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 04.04.2024 г., със застроена площ от 79 /седемдесет и девет/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и СГРАДА с идентификатор  02381.501.96.2 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка петстотин и едно точка деветдесет и шест точка две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-34/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 04.04.2024 г., със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма; предназначение: Постройка на допълващо застрояван.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ