Новини

<< Всички новини

[05.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед Акифов Четалбашев и всички заинтересовани лица, че на 05.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Исмаил Гадиров и Фатиме Ахмед, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-87/05.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТс планоснимачен номер 482 /четиристотин осемдесет и две/ от квартал 3 /трети/ по действащия план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №490/1969 г. на ОбНС и изменен със Заповед №17/2000 г. и Заповед №131/2005 г. на Кмета на общината, с площ за поземления имот от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., който имот с цялата си площ участва в образуването на Урегулиран поземлен имот /парцел/ VI /шести/ от квартал 3 /трети/ по действащия план на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ