Новини

<< Всички новини

[04.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Джемиле Али Харун и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на Орхан Арун и Кадрие Арун, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-86/04.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     УЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ V /пети/ от квартал 22 /двадесет и втори/ по сега действащия план на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед №509/1968 год. на Кмета на общината, с площ за имота от 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м., ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 80 /осемдесет/ кв.м., построена в УЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ V /пети/ от квартал 22 /двадесет и втори/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ