Новини

<< Всички новини

[03.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асан Шемшединов Болгуров и всички заинтересовани лица, че на 03.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

      Производството е по инициатива на  Радко Болгуров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-85/03.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

        1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.14.154 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четиринадесет точка сто петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „БОДУРИЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 968 /деветстотин шестдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 014154, при граници и съседи на имота по скица: 22616.14.153, 22616.20.78, 22616.12.580, 22616.14.155;

       2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22616.14.155 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка четиринадесет точка сто петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-301/13.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Долно Дряново, местност „БОДУРИЦА“,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1513 /хиляда петстотин и тринадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: пета, номер по предходен план: 014155, при граници и съседи на имота по скица: 22616.14.220, 22616.14.222, 22616.14.153, 22616.14.154, 22616.12.580, 22616.14.156.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ