Новини

<< Всички новини

[03.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Борис Партулов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-84/03.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02381.501.327 /нула две хиляди триста осемдесет и едно точка петстотин и едно точка триста двадесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Балдево, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-34/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за поземления имот от 1704 /хиляда седемстотин и четири/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал 35, при съседи за поземления имот: 02381.501.284, 02381.501.384, 02381.48.52, 02381.501.274.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ