Новини

<< Всички новини

[03.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ахмед Мурад и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Алил Метушев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-81/02.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативеннотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ¾ (три четвърти) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37472.501.284 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка петстотин и едно точка двеста осемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-36/01.02.2024 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ за поземления имот от 500 /петстотин/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 503, квартал 22, парцел IV, при съседи за поземления имот: 37472.501.283, 37472.501.294, 37472.501.291, 37472.501.502, 37472.501.282, който имот по предходни документи се идентифицира като ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, представляващо парцел IV, имот с планоснимачен номер 503 /петстотин и три/, от квартал 22 /двадесет и втори/ по плана на с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед №14/1990 на Кмета на общината, с площ за целия парцел 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м.

 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

         

<< Всички новини | << АРХИВ