Новини

<< Всички новини

[03.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Ахмед Мурад и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Алил Метушев, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-81/02.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

           ¼ (една четвърта) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТс планоснимачен номер 216 /двеста и шестнадесет/ от квартал 4 /четвърти/ по дворищно-регулационния план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №14/1991 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 400 /четиристотин/ кв.м., който имот ведно с имот с планоснимачен номер 217 /двеста и седемнадесет/ участва в образуването на УПИ /парцел/ XVII /седемнадесет/ - 216, 217 /отреден за имоти двеста и шестнадесет и двеста и седемнадесет/ от квартал 4 /четвърти/.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ