Новини

<< Всички новини

[03.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Алекс Петак, Асен Петаков и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Юлиян Петаков, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-80/02.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА – ГАРАЖ със застроена площ от 23 /двадесет и три/ кв.м. и МАСИВНА СГРАДА – СКЛАД със застроена площ от 9 /девет/ кв.м., построени в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 42 /четиридесет и две/ от квартал 11 /единадесети/ по дворищно-регулационния план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград, одобрен със Заповед №19/1992 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м.

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ