Новини

<< Всички новини

[02.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Фаиков Хасанов и всички заинтересовани лица, че на 02.04.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Авизе Хасанова, Айтен Садул и Фаик Хасанов, чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-82/02.04.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     2/12 /две дванадесети/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ I /първи/ с планоснимачен номер 48 /четиридесет и осем/ от квартал 16 /шестнадесети/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №575/1973 г. на ОбНС, с площ за целия урегулиран поземлен от 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., ведно с построената в същия имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 110 /сто и десет/ кв.м. представляваща пристройка.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ