Новини

<< Всички новини

[28.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на  Йордан Иванов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-78/27.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

      СГРАДА с идентификатор 24267.16.35.1 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка тридесет и пет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед №18-505-14.01.2022 г. на Началник на СГКК-Благоевград, местност „БАИРДЖИК“, със засторна площ от 71 /седемдесет и един/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 24267.16.35 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за поземления имот от 2394 /две хиляди триста деветдесет и четири/ квадратни метра, с начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята: 10 /десета/, номер по предходен план: 016035, при граници и съседи на имота по скица: 24267.16.60, 24267.16.40.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ