Новини

<< Всички новини

[08.03.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  отдел  „ПЕСТСУХД“ обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Тефик Ибрахим Хайрола и всички заинтересовани лица, че на 08.03.2024 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.     

Производството е по инициатива на Тефик Хайрола чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-61/08.03.2024 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

        УРЕГУЛИРАНПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VI /шести/ с планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/ от квартал 7 /седем/ по плана на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №509/1968 г. на Кмета на общината, с площ за имота от 688 /шестстотин осемдесет и осем/ кв.м., който е образуван от имот с планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/ с площ от 624 /шестстотин двадесет и четири/ кв.м. и имот  с планоснимачен номер 60 /шестдесет/ с площ от 64 /шестдесет и четири/ кв.м. ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 100 /сто/ кв.м.

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

                

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ